Polityka Prywatności spółki IQ 200 TEAM Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie

Szanowni Państwo,

w związku z RODO wdrożyliśmy odpowiednie procesy i rozwiązania spełniające wymogi zabezpieczenia danych podczas świadczenia usług. Przy pomocy poniższego formularza mogą Państwo szybko potwierdzić zapoznanie się z postawieniami naszej Polityki Prywatności. Wystarczy uzupełnić dane, potwierdzić zgodę i kliknąć „Wyślij”.

  W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „Rozporządzenie”), a także wynikającego z przepisów Rozporządzenia obowiązku informacyjnego, niniejszy dokument zatytułowany „ Polityka Prywatności spółki IQ 200 TEAM Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie ” (dalej jako „Polityka Prywatności”) w przejrzysty sposób przekazuje wszystkie informacje wymagane przepisami art. 13 i 14 Rozporządzenia.

  Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

  Administratorem Państwa danych osobowych, który określa cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, jest IQ 200 TEAM Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, adres: Jutrzenki 83C/ bud. A, 02- 230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000939806, NIP: 5223096169 (dalej jako „Administrator”).

  Jak można się skontaktować z Administratorem?

  Z Administratorem możecie Państwo skontaktować się w następujący sposób:

  • pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, na następujący adres: IQ 200 TEAM Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, adres: Jutrzenki 83C/ bud. A, 02-230 Warszawa;
  • drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: rodo@iq200.com.pl
  • z wykorzystaniem elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w naszym serwisie internetowym dostępnym pod następującym adresem: https://iq200.com.pl/kontakt/, którego operatorem jest Administrator (dalej jako „Serwis”), w zakładce „Kontakt” .

  Do kogo adresowana jest Polityka Prywatności?

  Jeżeli:

  • odwiedzacie Państwo nasz Serwis oraz korzystacie z funkcjonalności Serwisu, bądź nasze oficjalne konta prowadzone w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Linkedin (dalej jako „Konta w Mediach Społecznościowych”), (dalej jako „Użytkownik”);
  • jako osoba fizyczna jesteście Państwo naszym (w tym również potencjalnym) klientem korzystającym z usług i produktów oferowanych przez Administratora (dalej jako „Klient”), bądź naszym (w tym również potencjalnym) dostawcą, podwykonawcą, partnerem handlowym lub innym kontrahentem (dalej jako „Kontrahent”);
  • jako osoba fizyczna jesteście Państwo reprezentantem naszego (w tym również potencjalnego) klienta, dostawcy, podwykonawcy, partnera handlowego lub innego kontrahenta, działacie z ramienia powyższych podmiotów lub jesteście osobą kontaktową ze strony powyższych podmiotów, w tym w szczególności ich pracownikiem lub współpracownikiem, członkiem zarządu, pełnomocnikiem, prokurentem, wspólnikiem – w przypadku spółek osobowych itp. (dalej jako „Osoba Kontaktowa”);
  • kontaktujecie się Państwo z nami telefonicznie lub SMS-wo, drogą elektroniczną poprzez wiadomości e-mail, poprzez formularz kontaktowy dostępny w ramach naszego Serwisu, bądź pocztą tradycyjną w jakiejkolwiek sprawie, bądź to Administrator kontaktuje się z Państwem telefonicznie lub SMS-wo, drogą elektroniczną poprzez wiadomości e-mail, bądź pocztą tradycyjną w jakiejkolwiek sprawie, a nie jesteście jednocześnie Klientem / Kontrahentem lub Osobą Kontaktową (dalej jako „ Osoba Kontaktująca się ”);

  to nasza ochrona prywatności dotyczy przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych, czyli wszelkich informacji, jeżeli identyfikują one lub umożliwiają bezpośrednio lub pośrednio Państwa zidentyfikowanie.

  Z jakich innych źródeł zbieramy Państwa dane osobowe?

  W większości przypadków Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od samych Państwa, tj. bezpośrednio od osób, których dane osobowe dotyczą. Dzieje się tak np. w przypadku podawania przez Państwa swoich danych osobowych podczas:

  • zawierania umowy z Państwem;
  • kontaktowania się z Administratorem;
  • udzielania nam zgody na przesyłanie Państwu przez Administratora informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail) lub zgody na marketing bezpośredni na wskazany przez Państwa numer telefonu, tj. z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (dalej jako „Zgoda Marketingowa”);
  • korzystania z Serwisu, korzystania z kontaktowego formularza elektronicznego znajdującego się w ramach Serwisu lub korzystania z naszych Kont w Mediach Społecznościowych.

  Jednakże w odniesieniu do Klientów / Kontrahentów lub Osób Kontaktowych, Administrator może pozyskiwać Państwa dane osobowe również z innych źródeł, takich jak np.: Państwa pracodawcy / zleceniodawcy / współpracownicy, reprezentowane przez Państwa podmioty, jak również źródeł publicznie dostępnych, w tym z informacji udostępnionych w publicznych serwisach internetowych, bądź w publicznych elektronicznych bazach przedsiębiorców, takich jak np. CEIDG, KRS, baza internetowa REGON itp.

  W przypadku pozyskiwania Państwa danych osobowych z innych źródeł, niż bezpośrednio od Państwa, Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: a) imię i nazwisko, b) stanowisko służbowe, c) adres służbowy, d) adres siedziby, e) adres korespondencyjny, f) nr telefonu, g) adres e-mail, h) firma (nazwa) prowadzonej działalności gospodarczej, i) adres firmy, j) NIP, k) REGON, l) przedmiot prowadzonej działalności, m) jak również informacje o tym, jakiego typu sprawami się Państwo zajmujecie.

  Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne? Czy podanie tych danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy?

  Jeżeli podanie przez Państwo swoich danych osobowych jest związane z:

  • zawarciem umowy z Administratorem – wówczas ich podanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy z Administratorem;
  • kontaktowaniem się z Administratorem – wówczas ich podanie jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości nawiązania kontaktu z Administratorem w obranym przez Państwa celu, a tym samym brak możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytania;
  • otrzymywaniem od Administratora informacji handlowych, w tym ofert, drogą elektroniczną (np. email) – wówczas ich podanie jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości otrzymania przez Państwa od nas informacji handlowych, w tym ofert, drogą elektroniczną (np. e-mail);
  • odwiedzaniem Serwisu lub Kont w Mediach Społecznościowych – wówczas ich podanie jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu lub w ramach Kont w Mediach Społecznościowych (np. brak możliwości pozostawienia komentarza, brak możliwości wyświetlania postów Administratora w ramach aktualności na Państwa kontach w mediach społecznościowych, brak możliwości reakcji pod postem Administratora typu „Lubię to” itp.)

  W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie danych osobowych Użytkowników zbieranych automatycznie przez Administratora przy wykorzystaniu plików typu „cookies” podczas odwiedzania Serwisu, prosimy o zapoznanie się z naszą „IW Teams Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie” udostępnioną w Serwisie w zakładce „Polityka Plików Cookies”.

  Na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe naszego personelu (pracowników i zleceniobiorców) oraz kandydatów do pracy?

  Jeżeli jesteście Państwo naszym pracownikiem lub zleceniobiorcą (osobą wchodzącą w skład personelu Administratora), bądź jesteście Państwo kandydatem do pracy u Administratora lub kandydatem do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej przez Administratora, w tym przesyłacie nam swoje CV lub inne dokumenty aplikacyjne obejmujące Państwa dane osobowe, to szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator przekazuje Państwu w procesie rekrutacji oraz wraz z zawarciem z Państwem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

  W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej oraz jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

  Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następującym celu, na następującej podstawie prawnej oraz w następującym okresie:

  1. w celu oraz w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej przez Klienta z Administratorem lub do podjęcia działań na rzecz Klienta przed zawarciem takiej umowy, w tym w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zapewnienia Klientowi przez Administratora obsługi po zawarciu takiej umowy w związku ze świadczonymi usługami – wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest jego niezbędność do wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)– w takim przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 (dwanaście) miesięcy od dnia wystąpienia z żądaniem zawarcia umowy przez Klienta lub okres wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z takiej umowy zawartej przez niego z Klientem;
  2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w tym obowiązków związanych z dokumentowaniem zdarzeń gospodarczych (wystawieniem lub księgowaniem faktur) oraz obowiązków archiwizacyjnych – wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – w takim przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres, w którym bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne nakazują nam przechowywać Państwa dane osobowe, np. w celach rachunkowych czy podatkowych, czyli nie dłużej niż okres 5 (pięć) lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstało dane zobowiązanie podatkowe;
  3. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi przez Administratora – wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) , polegający na ochronie jego praw – w takim przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane przez czas do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umów zawartych przez Administratora z Klientami / Kontrahentami oraz dodatkowy okres 3 (trzech) miesięcy po upływie okresu przedawnienia, zaś w razie prowadzenia postępowania sądowego do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń *;
  4. w celu kontaktowania się przez Administratora z Osobami Kontaktowymi w sprawach bieżących (np. ustalenia dotyczące prowadzonej współpracy, udzielanie odpowiedzi na pytania itp.) w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umów zawartych przez Administratora z Klientami / Kontrahentami – wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) , polegający na konieczności kontaktowania się z Osobami Kontaktowymi i Klientami / Kontrahentami w związku z / zawieraniem lub koniecznością realizacji umowy zawartej przez Administratora z Klientem / Kontrahentem – w takim przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z umów zawartych przez niego z Klientami / Kontrahentami*;
  5. w celach marketingowych Administratora, w tym poprzez wysyłkę informacji handlowych, ofert usług lub produktów Administratora, opisów usług i produktów Administratora, wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) , polegający na realizacji przez Administratora marketingu bezpośredniego – w takim przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres realizacji przez Administratora ww. celu, czyli przez okres prowadzenia przez Administratora działań marketingu bezpośredniego, jednakże w żadnym wypadku nie dłużej niż (i) do dnia skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych lub (ii) do dnia skutecznego cofnięcia przez Państwo Zgody Marketingowe;
  6. UWAGA! Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celach marketingowych wyłącznie w przypadku udzielenia przez Państwo Zgody Marketingowej, przy czym może być ona przez Państwo cofnięta w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyny (o czym jest mowa poniżej w sekcji: „Jakie są Państwa prawa i jak możecie je egzekwować?”).

  7. w celu kontaktowania się przez Administratora z Osobami Kontaktującymi się, w szczególności pocztą tradycyjną, e-mailem, telefonicznie lub poprzez SMS lub formularz kontaktowy udostępniony w ramach Serwisu, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane Administratorowi pytania dotyczące jego działalności gospodarczej – wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) , polegający na kontaktowaniu się z Osobami Kontaktującymi się w jakiejkolwiek sprawie, w tym na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej oraz na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej – w takim przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do podjęcia przez Administratora kontaktu z Państwem, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub skutecznego zrealizowania obranego przez Państwo innego celu kontaktu *;
  8. w celu prowadzenia przez Administratora jego Kont w Mediach Społecznościowych, w tym w celu interakcji z Administratorem z wykorzystaniem mediów społecznościowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) , polegający na promowaniu usług, produktów i marki Administratora, informowaniu o wydarzeniach i eventach branżowych lub związanych z działalnością Administratora oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką i branżą Administratora – w takim przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia przez Administratora swoich Kont w Mediach Społecznościowych, jednakże nie dłużej niż do momentu, w którym Państwo podejmą odpowiednie działanie skutkujące usunięciem Państwa danych osobowych z naszych Kont w Mediach Społecznościowych (np. usuną Państwo swój komentarz lub swoje polubienie) *;
  9. w celach analitycznych i statystycznych Administratora w związku z prowadzeniem i funkcjonowaniem Serwisu – – wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w takim przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia przez Administratora analiz i statystyk w ramach Serwisu.
  10. w celu dostarczania użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu, z których użytkownik chce skorzystać, niezbędne pliki cookies mogą być instalowane wyłącznie przez Administratora za pośrednictwem Serwisu – wówczas podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – w takim przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres wykonywania umowy w ramach Serwisu. / * Ilekroć Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej, którą jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) , niezależnie od okresów przetwarzania Państwa danych osobowych wskazanych powyżej, nie będą one przetwarzane dłużej niż do czasu skutecznego wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w danym celu. O prawie do wniesienia sprzeciwu piszemy w Polityce Prywatności poniżej.

  Czy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie Państwa danych osobowych?

  Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, oparty wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

  Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?

  Aby zapewnić Państwu sprawną i najwyższej jakości obsługę, współpracujemy z zaufanymi podmiotami trzecimi, które są odbiorcami Państwa danych osobowych. Nasi partnerzy bardzo poważnie traktują poufność i integralność Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być przekazane następującym odbiorcom (w tym innym administratorom przetwarzającym dane osobowe we własnym zakresie lub w celu realizacji celów przetwarzania danych przez Administratora):

  • pracownikom lub współpracownikom Administra;
  • organom i instytucjom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, organom ścigania lub innym organom państwowym);
  • podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji i przesyłek;
  • podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe i telekomunikacyjne;
  • podmiotom świadczącym usługi księgowo-finansowe lub podatkowe;
  • podmiotom świadczącym usługi prawne i windykacyjne;
  • podmiotom świadczącym usługi promocyjno – marketingowe, w tym usługi automatycznej wysyłki informacji handlowych lub wiadomości Newsletter, usługi obsługi mediów społecznościowych, serwisów internetowych;
  • podmiotom świadczącym usługi płatnicze i finansowe (banki itp.)

  Czy zamierzamy przekazywać Państwa dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

  Administrator we własnym zakresie nie przekazuje Twoich danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w tzw. „państwie trzecim”).

  Ponadto informujemy, że z uwagi na ponadnarodowy charakter przepływu danych w ramach portali mediów społecznościowych, jeżeli odwiedzasz nasze Konta w Mediach Społecznościowych, niektóre Państwa dane osobowe mogą być też przetwarzane przez właścicieli tych Mediów Społecznościowych (Facebook Ireland Ltd.). Informujemy, że jako dostawcy narzędzi właściciele ci są podmiotami współodpowiedzialnymi za przetwarzanie Państwa danych, jeżeli korzystasz z naszych Kont w Mediach Społecznościowych. Mogą one przetwarzać Państwa dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne na zasadach przez nich określonych (link poniżej), w tym może nastąpić transfer Państwa danych osobowych do państw trzecich (nie jest to zależne od Administratora). Więcej informacji w tym zakresie znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data oraz https://www.facebook.com/about/privacy. Powyższe przetwarzanie może mieć miejsce także przez właścicieli Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

  Jakie są Państwa prawa i jak możecie je egzekwować?

  Jako Administrator Państwa danych osobowych, zapewniamy, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub udzielonej przez państwo Zgody Marketingowej – Państwa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub Zgoda Marketingowa może być przez Państwo cofnięta w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyny, przy czym cofnięcie takiej zgody / Zgody Marketingowej nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody / Zgody Marketingowej przed jej cofnięciem;
  2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane, czy nie; jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo żądać do nich dostępu oraz informacji związanych z ich przetwarzaniem, m. in. o celu przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalenia tego okresu itp., jak również uzyskania kopii danych;
  3. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo do żądania sprostowania, poprawienia, uaktualnienia niedokładnych Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne, i takie sprostowanie będzie dokonane bez zbędnej zwłoki; biorąc pod uwagę cele przetwarzania, mają Państwo prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia;
  4. prawo do usunięcia Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo do uzyskania od nas usunięcia Państwa danych osobowych, jednakże tylko w sytuacjach określonych przepisami RODO:
   1. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. wycofania zgody, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, kiedy nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
   4. gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wykonania obowiązku wynikającego z obowiązującego prawa, któremu podlega Administrator;
   i takie usunięcie będzie dokonane bez zbędnej zwłoki;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo do uzyskania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
   1. kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem a Państwo żądają ograniczenia zamiast usunięcia danych;
   3. nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do korzystania z roszczeń obronnych lub prawnych lub
   4. sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych osobowych a my weryfikujemy zasadność Państwa sprzeciwu;
  6. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych – gdy Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w przypadku, gdy jest ono niezbędne do zawarcia lub wykonania przez Administratora umowy, której jesteście Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub gdy Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), gdy oraz jeżeli takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do uzyskania od nas danych osobowych, które Państwo nam przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i / przeznaczonym do odczytu komputerowego formacie i mają Państwo prawo do przekazania tych danych do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe;
  7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych – ilekroć Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w przypadku, gdy jest ono niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) , w każdej chwili, z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, których sprzeciw dotyczy, z uwzględnieniem profilowania; w takiej sytuacji Administrator zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie przedstawić prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które będą nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i swobód lub przetwarzanie tych danych będzie niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; ponadto w każdej chwili mają przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, który obejmuje profilowanie w zakresie związanym z takim marketingiem bezpośrednim.

  Z praw wskazanych powyżej można skorzystać w następujący sposób:

  • drogą pisemną w sposób tradycyjny, na następujący adres: IQ 200 TEAM Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, adres: Jutrzenki 83C/ bud. A, 02-230 Warszawa;
  • drogą e-mailową na następujący adres: rodo@iq200.com.pl

  Jak złożyć skargę do organu nadzorczego?

  Jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, to mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Skargę można złożyć w formie tradycyjnej, w tym do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki, 2 00-193 Warszawa) lub elektronicznie przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły są dostępne tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/153).

  Jak będziemy zmieniać Politykę Prywatności?

  Zastrzegamy, że w przyszłości może pojawić się konieczność wprowadzania zmian lub aktualizacji naszej Polityki Prywatności. W szczególności może się to okazać konieczne z uwagi na zmiany w obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, wytyczne w zakresie ochrony danych osobowych wydane przez organ nadzorczy (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / PUODO), ale również w związku z ewentualnymi zmianami w zakresie prowadzenia przez Administratora Serwisu lub procesów obsługi Klientów / Kontrahentów

  Najnowsza wersja naszej Polityki Prywatności jest zawsze dostępna w stopce naszego Serwisu. Informacja o zmianie Polityki Prywatności będzie udostępniona w ramach Serwisu nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem obowiązywania zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności.

  Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności – 07 maja 2024 roku

  Scroll to Top